Sucheta Sharma James - Loreal Paris brunch at Olive