Madhur Bhandarkar - Khandani Rajdhani’s Restaurant Launch