Sandip Soparkar - ’Katha kathak ki’ inaugurated by Asha Parekh