Asha Parekh - ’Katha kathak ki’ inaugurated by Asha Parekh