Natasha Madhwani - Karan Johar's 40th Birthday Bash