Jermaine, Mahek Walks for Designer Rajesh Aiya Show