Sanjay Kapoor - Farah Khan's Triplets Birthday Bash