Designers James Ferriera and Savio Jon showcase at Ensemble