Vedita Pratap Singh - Completion bash of 'Mumbai 125 KM'