Brinda Parekh - Brinda Parekh hosts Birthday Bash for friend Ajay