Rani Mukherjee - Bollywood Bids Farewell to Photogrpaher Gautam Rajadhyaksha