Javed Akhtar - Bollywood Bids Farewell to Photogrpaher Gautam Rajadhyaksha