Bharat Dabholkar - Bharatiya Vidyapeeth organises Photo Exhibition