Bharat Dhabolkar - Bharatiya Vidyapeeth organises Photo Exhibition