Rohit Shetty - Amita Pathak & Raghav Sachchar's wedding ceremony