Divya Dutta - Amita Pathak & Raghav Sachchar's wedding ceremony