Sanjay Kapur - Akshay & Imran Khan grace the Playboy Launch Bash