Rohit Shetty - Ajay, Rohit & Varun at Sankalp Dahi Handi celebration