Bharat Takhtani - Ahana Deol and Vaibhav Vora's Engagement